مطالب مربوط به برچسپ

بانو

«همراه ترین بانو»

0 نظر / 1/23/1401 12:00:00 AM

نشسته بود و می اندیشید. بیست و پنج سال گذشته بود. بیست و پنج سال هر شب، وقتی از نامردمی روزگار به تنگ می آمد و گاه با سر و رویی خونی به خانه بر می گشت، می دانست،