آموزنده


خانواده برای همیشه + فیلم

کلیپ بسیار جالب و تأمل برانگیز
9/15/1393 12:00:00 AM

زندگی بی حسرت

طوری زندگی کن که هیچ وقت حسرت نخوری!!!! هیچ هیچ وقت!
9/6/1393 12:00:00 AM

فایده فیزیک نظری

چرا باید به فیزیک نظری اهمیت داده بشود؟
8/6/1393 12:00:00 AM