مطالب مربوط به برچسپ

ماه های حرام

این چهار ماه

0 نظر / 12/12/1399 12:00:00 AM

شکی نیست که هر جرمی از هر مجرمی با عمد و اختیار، استحقاق جریمه و مجازات را دارد و از سوی دیگر، همه مجرمان، یکسان نیستند و بدون شک، شرایط زمانی، مکانی، روانی و ویژگی های دیگر آنها تفاوت دارد.