مطالب مربوط به برچسپ

رهنما

خورشید رهنما

0 نظر / 11/27/1399 12:00:00 AM

همواره ملازم مسجد بود و میلی به دنیا نداشت. عبادت گری فقیه بود. شب ها را در عبادت به صبح می رساند. با پشمینه ای بر تن و سجاده ای از حصیر زیر پا به نماز می ایستاد