مطالب مربوط به برچسپ

جز

ا رایت الا جمیلا» ; جز زیبا چیزی ندیدم

0 نظر / 6/12/1399 12:00:00 AM

آیا این زیبا نیست؟ عاشورا یک رسم الخط بود، ترسیم روشن خطی که حق و باطل را جدا کرد و مسلمان ناب را از مسلمان نمای مدعی باز شناساند، این از زیبایی های بس قیمتی حادثه خونین عاشورا بود