جلسات علمی موسسه فهیم


صوت جلسه بررسی حکم قصاص بین مسلمان و غیر مسلمان

اساتید احمد عابدینی و غلامرضا مغیثه

آسیب شناسی اجتهاد از جهت حدیث پژوهی

استاد محمد کاظم رحمان ستایش