در ستایش نور

برچسپ ها: ستایش ، نور

Print Friendly and PDF
ای رخ ماهت ز نکو منظری مطلع خورشید و مه و مشتری
ای گُل نو رسته بستان حق مظهر زهد و شرف و سروری
مژده که با نور هدایت رسید راهنمایی ز پی رهبری
پرده بر افکند ز وَجْه حَسَن حجّت بر حق، حسن عسکری
آن که به صورت چو شه انبیا آمده با خاتم پیغمبری
آن که به صولت چو شه لافتی آمده با کوکبه حیدری
گوهر رخشنده برج کمال منبع فیض و کرم و داوری
ابر کَرَم، چشمه موّاج فیض گنج کمالات و ادب پروری
آن که ربوده است ز اهل سخن گوی فصاحت ز سخن گستری
چهره بر آن تربت خوشبو بسای تا شودت جامه، همه عنبری
آیتی از قلب جهان بینِ اوست جام جم آیینه اسکندری
نوگُل قائم دمد از گلشنش با گل نرگس چو کند همسری
خواست کند چهره حق را نهان جعفر کذّاب به افسونگری
جلوه حق، رونق باطل شکست با یدبیضا چه کند سامری

(دکتر قاسم رسا)

اشتراک گذاری


مطالب مرتبط

بازگو کردن نعمت، شکر نعمت است

نعمت پروردگار، هر نوع بهره مادی و معنوی را شامل است و بازگو کردن نعمت به قصد یادآوری و ستایش نعمت ـ نه برای غرور و فخر فروشی ـ خود، شکر نعمت محسوب می شود و بخشش آن به دیگران، نوعی بازگو کردن نعمت الهی است.

پنج کهکشان نور

در هاله ای از نور، آرام آرام پیش می آمدند و زمین زیر پایشان از تواضع، مثل حریر نرم می شد.

چند چراغ از چهل چراغ امام

یکی از اسرار بزرگ عبادات و ریاضات شرعیه، آن است که بدن و قوای طبیعی و جنبه مُلک، تابع و مطیع روح گردد و اراده نفس در آنها مؤثر شود و ملکوت نفس بر مُلک غالب شود؛