جلسات علمی موسسه فهیم


مناظره جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی (قسمت سوم)

استاد محسن غرویان و استاد هاشم نیازی
11/6/1393 12:00:00 AM

مناظره جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی (قسمت دوم)

استاد محسن غرویان و استاد هاشم نیازی
10/23/1393 12:00:00 AM

مناظره جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی (قسمت اول) + فیلم

استاد محسن غرویان و استاد هاشم نیازی
10/23/1393 12:00:00 AM

سخنرانی استاد عالمی

شب سوم مراسم سوگواری ایام اربعین در موسسه فهیم
10/3/1393 12:00:00 AM

قسمت دوم سخنرانی استاد نظر منفرد

شب دوم مراسم سوگواری ایام اربعین حسینی
10/3/1393 12:00:00 AM

سخنرانی استاد نظر منفرد

شب دوم مراسم سوگواری اربعین حسینی در موسسه فهیم
10/3/1393 12:00:00 AM

سخنرانی استاد نظری منفرد

شب اول مراسم سوگواری اربعین حسینی در موسسه فهیم
9/29/1393 12:00:00 AM

قرائت قرآن توسط استاد فروغی

قاری ارجمند جناب آقای فروغی در ابتدای مراسم سوگواری اربعین حسینی در موسسه فهیم آیاتی چند از کلام الله مجید را قرائت کردند.
9/29/1393 12:00:00 AM

مناظره روش شناسی اجتهاد(قست پنجم)

اساتید میرباقری، صرامی و قاضی زاده
9/27/1393 12:00:00 AM

مناظره روش شناسی اجتهاد(قست چهارم)

اساتید میرباقری، صرامی و قاضی زاده
9/27/1393 12:00:00 AM

مناظره روش شناسی اجتهاد(قست سوم)

اساتید میرباقری، صرامی و قاضی زاده
9/27/1393 12:00:00 AM

مناظره روش شناسی اجتهاد(قست اول)

اساتید میرباقری، صرامی و قاضی زاده
9/26/1393 12:00:00 AM

مناظره روش شناسی اجتهاد(قست دوم)

اساتید میرباقری، صرامی و قاضی زاده
9/26/1393 12:00:00 AM

بررسی تحلیلی تکفیر و شیوه های اثبات آن (قسمت دوم)

نظریه پرداز: استاد سیف الله صرامی
9/25/1393 12:00:00 AM

بررسی تحلیلی تکفیر و شیوه های اثبات آن (قسمت اول)

نظریه پرداز: استاد سیف الله سرامی
9/20/1393 12:00:00 AM

جلسه مناظره تفسیر قرآن به قرآن از دیدگاه موافقان ومخالفان (قسمت پنجم)

اساتید میلانی، ایازی و قاضی زاده
9/18/1393 12:00:00 AM


جلسه مناظره تفسیر قرآن به قرآن از دیدگاه موافقان ومخالفان (قسمت سوم)

اساتید میلانی، ایازی و قاضی زاده
9/12/1393 12:00:00 AM

جلسه مناظره تفسیر قرآن به قرآن از دیدگاه موافقان ومخالفان (قسمت دوم)

مناظره اساتید: میلانی، ایازی و قاضی زاده
9/11/1393 12:00:00 AM

جلسه مناظره تفسیر قرآن به قرآن از دیدگاه موافقان ومخالفان (قسمت اول)

اساتید استاد ایازی استاد قاضی زاده استاد میلانی
9/9/1393 12:00:00 AM