مطالب مربوط به برچسپ

اساسی

سه رکن اساسی مهم در هر جامعه

0 نظر / 2/26/1402 12:00:00 AM

از ارکان اساسی در هر جامعه که موجب آرامش مردم میباشد و باعث رشد و پیشرفت جامعه و استعداد های موجود در جامعه می شود به عنوان اولین گزینه می توان امنیت را نام برد