مطالب مربوط به برچسپ

ایینه

روشن ترین تلاقی آب و آیینه

0 نظر / 4/10/1401 12:00:00 AM

نخل ها، کل می کشند، خورشید پا برخاک می گذارد و بهار، با پیراهنی از شکوفه از راه می رسد.