مطالب مربوط به برچسپ

عفاف

هرم عفاف از حیا تا حجاب

0 نظر / 4/22/1398 12:00:00 AM

انسان موجودی متفکر در چرخه هستی است که نظام فکری متناسب با اهداف آفرینش و جهان بینی خود را دارد و رفتارها و دیدگاههای او برگرفته از نوع نگرش اوست.