مطالب مربوط به برچسپ

برج

پرواز از بالای برج

0 نظر / 5/9/1399 12:00:00 AM

شب به نامردی کمین کرد مردی را که آمده بود تا بوی وفا را در کوچه های بی وفای کوفه تقسیم کند. مردی که پاسخ آمده بود نامه های بی صبری کوفیان را. کوفیانی که طاقتشان طاق شده بود.