مطالب مربوط به برچسپ

راهی

راهی برای نفوذ در قلب های مردم

0 نظر / 4/24/1396 12:00:00 AM

از افسردگی بپرهیزند که‌ افسردگی‌ یک نوع‌ مردگی اسـت‌ حـتی اگـر ناراحت هستید سعی کنید قیافه خود را بشّاش نگهدارید تا هم‌ دیگران را ناراحت نکنید و هم خـودتان‌ از ناراحتی بیرون آئید.