مطالب مربوط به برچسپ

صحیفه

چند چراغ از چهل چراغ امام

0 نظر / 3/14/1397 12:00:00 AM

یکی از اسرار بزرگ عبادات و ریاضات شرعیه، آن است که بدن و قوای طبیعی و جنبه مُلک، تابع و مطیع روح گردد و اراده نفس در آنها مؤثر شود و ملکوت نفس بر مُلک غالب شود؛