مطالب مربوط به برچسپ

مدارس

تحصیلی و روز بازگشایی مدارس

0 نظر / 7/3/1398 12:00:00 AM

انسان موجودی صاحب عقل است و قدرت تشخیص دارد. چنانچه انسان از نیروی عقل بی بهره بود، بر دیگر موجودات برتری نداشت و آثار قدرت او در هستی منتفی بود. همچنین، حقایق بر او مجهول می ماند، شگفتی های طبیعت بر او آشکار نمی شد، به خوبی ها دست نمی یافت و دیگر، خوبی و بدی معنا نداشت.