مطالب مربوط به برچسپ

آزادی

برو! تو آزادی

0 نظر / 3/2/1398 12:00:00 AM

چادرش را تا زد و داخل کیف گذاشت و به همراه دوستش وارد دانشگاه شد. دوستش با تعجب پرسید: چرا چادرت را برداشتی؟ اگر قرار است نپوشی، چرا تا این جا سرت بود؟