مطالب مربوط به برچسپ

حکیم

حکیم ابوالقاسم فردوسی

0 نظر / 2/26/1397 12:00:00 AM

امروز، روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی یکی از بزرگترین حماسه سرایان ادبیات جهان است. در این نوشتار زندگی و شاهنامه او مرور شده است.


مرد حکیمی که از او به نیکی یاد می شود

0 نظر / 3/11/1395 12:00:00 AM

مردی از کنار حضرت لقمان می گذشت در حالی که مردم دور او را گرفته بودند (و از وی استفاده می بردند) آن مرد به حضرت گفت: تو همان بنده سیاهی نیستی که در فلان و فلان مکان گوسفند می چرانیدی؟ گفت: بلی، گفت چه چیزی تو را به این مقام رسانده؟ گفت: راستگویی و ادای امانت و ترک کارهای بی فایده.


استاد سخن و ادب فارسي "حكيم ابوالقاسم فردوسي طوسي"

0 نظر / 2/25/1395 12:00:00 AM

بزرگترین شاعر دوره سامانی و غزنوی، حکیم ابوالقاسم فردوسی است. فردوسی در طبران طوس به سال 329 هجری بدنیا آمد. پدرش از دهقانان طوس بود و در آن ولایت مکنتی داشت.