گلدانه های تسبیح

در این جا و در پهنه ی دشت سجاده ها می توان رویش گل های یاس و نسترن را به نظاره نشست . این جا، در نیایشگاهی که حریری از سکوت و هاله ای از تسلیم تو را به خود فرا می خواند