مطالب مربوط به برچسپ

عدالت

جمهوری اسلامی و شرایط برقراری عدالت

0 نظر / 11/22/1396 12:00:00 AM

در مکاتب توحیدی آرمانها و ارزشهای انسانی فلسفه وجودی حکومت است و اگر حکومت ارزشهای متعالی، مثل «عدالت اجتماعی»، را دنبال نکند، دلیلی بر تداوم آن وجود ندارد.