مطالب مربوط به برچسپ

جویبلر

جویباری از بهشت

0 نظر / 12/19/1397 12:00:00 AM

اگرچه اجزاء زمان همانند یکدیگرند، خداوند متعال برخی امور یکسان را از طریق اعطای حرمت و قداست افزونتری به آنها، از ویژگی خاصی برخوردار ساخته که دیگر امور از این خصوصیت بی بهره اند،