مطالب مربوط به برچسپ

نامیدی

زمان مشلات چه کنیم که از رحمت خدا ناامید نشویم؟

0 نظر / 11/11/1397 12:00:00 AM

ناامیدی از رحمت خدا یعنی چه؟ یعنی خدایا تو دیگر نمی‌توانی ما را اداره کنی. در مدیریت رزق و روزی این مخلوقات مانده‌ای؛ می گویی چرا؟ نشانه‌اش این‌همه کم و کاستی!