سکوت سبز

آن گاه که خورشید سر بر دوش کوه می نهد و می آرامد;