مطالب مربوط به برچسپ

فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی

0 نظر / 2/26/1397 12:00:00 AM

امروز، روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی یکی از بزرگترین حماسه سرایان ادبیات جهان است. در این نوشتار زندگی و شاهنامه او مرور شده است.


استاد سخن و ادب فارسي "حكيم ابوالقاسم فردوسي طوسي"

0 نظر / 2/25/1395 12:00:00 AM

بزرگترین شاعر دوره سامانی و غزنوی، حکیم ابوالقاسم فردوسی است. فردوسی در طبران طوس به سال 329 هجری بدنیا آمد. پدرش از دهقانان طوس بود و در آن ولایت مکنتی داشت.