انس با قرآن

احسان و نیکوکاری در قرآن و سنت

0 نظر / 12/12/1397 12:00:00 AM

احسان و نیکوکاری یکی از آموزه های وحیانی و از مفاهیم پردامنة قرآنی است. قرآن کریم با امر به «عدل و احسان»[1] به این مهم اشاره می کند؛ چرا که عدم عدالت، بنیان اجتماع را متزلزل می کند،


زمان مشلات چه کنیم که از رحمت خدا ناامید نشویم؟

0 نظر / 11/11/1397 12:00:00 AM

ناامیدی از رحمت خدا یعنی چه؟ یعنی خدایا تو دیگر نمی‌توانی ما را اداره کنی. در مدیریت رزق و روزی این مخلوقات مانده‌ای؛ می گویی چرا؟ نشانه‌اش این‌همه کم و کاستی!