مقدمتان گلباران

نور می وزد، دریای نور جاری می شود.